Lähteet – Spontaanit pikkuapulaiset

 1. Värtö, Petteri (2000): ”Mies vastaa tekosistaan… siinä missä nainenkin”. Maskuliinisuuksien rakentaminen päiväkodissa. Kuopio: Kuopion yliopiston julkaisuja.
 2. Heikkilä, Matti; Välimäki, Anna-Leena ja Ihalainen, Sirkka-Liisa (2007): Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Oppaita 56. Helsinki: Stakes. Pdf -linkki julkaisuun.
 3. Paumo, Milla (2012): Totuttujen toimintamallien tiedostaminen. Teoksessa: Ylitapio-Mäntylä, Outi (toim.): Villit ja kiltit. Tasa-arvoista kasvatusta tytöille ja pojille. Jyväskylä: PS-kustannus. Sivut 141–157.
  Henkel, Kristina (2006): En jämställd förskola. Teori och praktik. Skärholmen: Jämställt.se
 4. Månsson, Annika (2000): Möten som formar. Interaktionsmönster på förskola mellan pedagoger och de yngsta barnen i ett genusperspektiv. Malmö: Lärarhögskolan. Institutionen för pedagogik.
  Rithander, Susanne (1997): Flickor och pojkar i förskolan. Hjälpfröknar och rebeller. Tukholma: Liber.
 5. Teräs, Tiina (2010): Tasa-arvoinen varhaiskasvatus? Tapaustutkimus sukupuolesta ja tasa-arvosta päiväkodin arjessa. Pro gradu -tutkielma, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Helsingin yliopisto. Pdf -linkki julkaisuun.
 6. Paumo, Milla (2012): Totuttujen toimintamallien tiedostaminen. Teoksessa: Ylitapio-Mäntylä, Outi (toim.): Villit ja kiltit. Tasa-arvoista kasvatusta tytöille ja pojille. Jyväskylä: PS-kustannus. Sivut 141–157.
  Värtö, Petteri (2000): ”Mies vastaa tekosistaan… siinä missä nainenkin”. Maskuliinisuuksien rakentaminen päiväkodissa. Kuopio: Kuopion yliopiston julkaisuja.

 

Share