Lähteet – Kuka saa huomiota?

 1. Månsson, Annika (2000): Möten som formar. Interaktionsmönster på förskola mellan pedagoger och de yngsta barnen i ett genusperspektiv. Malmö: Lärarhögskolan. Institutionen för pedagogik.
  Odelfors, Birgitta (1998): Förskolan i ett könsperspektiv. Att göra sig hörd och sedd. Lund: Studentlitteratur.
  Rithander, Susanne (1997): Flickor och pojkar i förskolan. Hjälpfröknar och rebeller. Tukholma: Liber.
 2. Eidevald Christian (2011): ”Anna bråkar!” Att göra jämställdhet i förskolan. Tukholma: Liber.
 3. Lahelma, Elina (1992): Sukupuolten eriytyminen peruskoulun opetussuunnitelmassa. Helsinki: Yliopistopaino.
 4. Haataja, Marja-Leena (1992): Tasa-arvokasvatusprojekti neljässä kajaanilaisessa päiväkodissa vuosina 1987–1990. Oulun Yliopisto, Kajaanin täydennyskoulutusyksikkö: julkaisematon.
  Värtö, Petteri (2000): ”Mies vastaa tekosistaan… siinä missä nainenkin”. Maskuliinisuuksien rakentaminen päiväkodissa. Kuopio: Kuopion yliopiston julkaisuja.
 5. Lahelma, Elina (1990): Koulu vaikuttajaksi – mitä tehdään? Teoksessa Haataja et al. (toim.): Se pieni ero. Kirja tasa-arvokasvatuksesta. Helsinki: Kouluhallitus. Sivut 21–78.
  Lahelma, Elina (2009): Tytöt, pojat ja kysymys koulumenestyksestä. Teoksessa Ojala et al. (toim.): Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa. Tampere: Vastapaino. Sivut 136–156.
 6. Värtö, Petteri (2000): ”Mies vastaa tekosistaan… siinä missä nainenkin”. Maskuliinisuuksien rakentaminen päiväkodissa. Kuopio: Kuopion yliopiston julkaisuja.
 7. Ylitapio-Mäntylä, Outi (toim.) (2012): Villit ja kiltit. Tasa-arvoista kasvatusta tytöille ja pojille. Jyväskylä: PS-kustannus.
 8. Sundell, Sara (2012): Haasta normit – laajenna lapsen mahdollisuuksia. Teoksessa: Ylitapio-Mäntylä, Outi (toim.): Villit ja kiltit. Tasa-arvoista kasvatusta tytöille ja pojille. Jyväskylä: PS-kustannus. Sivut 125–139.

 

Share