Lähteet – Kenellä on lupa koristautua?

  1. Ylitapio-Mäntylä, Outi (2011): Kasvatuksen sukupuolittavia käytäntöjä päiväkodissa. Teoksessa Eeva Hujala & Leena Turja (toim.). Varhaiskasvatuksen käsikirja. Juva: PS-Kustannus. 274-284.
  2. Blakemore, Judith E. Owen; Berenbaum, Sheri A. & Liben, Lynn S. (2009): Gender development. Psychology Press, Taylor &Francis group, LLC. New York.
  3. Ylitapiola-Mäntylä, Outi (2009): Lastentarhanopettajien jaettuja muisteluita sukupuolesta ja vallasta arjen käytännöissä. Lapin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta. Rovaniemi,Lapin yliopistokustannus.
  4. Paju, Elina (2013): Lasten arjen ainekset. Etnografinen tutkimus materiaalisuudesta, ruumiillisuudesta ja toimijuudesta päiväkodissa. Helsinki: Tutkijaliitto.
Share