Valkoinen, pitkähiuksinen piirroshahmo seisoo vihreä hame yllään.

Menetelmä­pankki

Menetelmäpankkiin on koottu kaikki sivustolla esitellyt havainnointimenetelmät ja harjoitukset, jotka tukevat arjen työtä kohti tasa-arvoisempaa ja yhdenvertaisempaa varhaiskasvatusta. Havainnointimenetelmien ja harjoitusten avulla voi havainnoida toimintaympäristöä sekä omaa, työkavereiden ja ryhmän toimintaa eri näkökulmista. Erityisesti niissä kiinnitetään huomiota tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen vuorovaikutuksen merkitykseen.

Harjoituksia ja havainnointimenetelmiä voi hyödyntää pedagogisen dokumentoinnin välineenä. Pedagoginen dokumentointi on yksi tärkeimmistä varhaiskasvatuksen suunnittelun, toteuttamisen, arvioinnin sekä kehittämisen työmenetelmistä. Jatkuvan ja säännöllisen pedagogisen dokumentoinnin kautta pyritään siihen, että varhaiskasvatuksen ammattilaiset oppimaan tuntemaan niin yksittäisen lapsen kuin lapsiryhmänkin ja tarkastelemaan sekä lasten keskinäisiä että lasten ja aikuisten välistä vuorovaikutusta. Dokumentoinnista saatavia havaintoja hyödynnetään toiminnan ja työtapojen kehittämisessä.1Opetushallitus. 2022. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022.

Lomakkeet ovat täytettäviä PDF-tiedostoja, joten ne voi täyttää digitaalisesti PDF-tiedostoja lukevalla ohjelmalla tai halutessaan tulostaa.

Selvitys­menetelmät

Kartoita kehut
Tarkastelkaa yhdessä työkavereiden kanssa tilanteita, joissa annatte lapsille myönteistä palautetta. Kehutaanko eri lapsia eri asioista?
Kirjainventaario
Käykää lomakkeen avulla läpi kirjoja, jotka ovat käytössä ryhmässä. Kiinnittäkää huomiota siihen, millaisia kirjojen hahmot ovat ja löytyykö kirjoista samastumisen kohteita tai haitallisia stereotypioita.
Leikkipistetaulukko
Havainnoikaa ryhmän leikkipisteitä. Hyödyntäkää havaintoja oppimisympäristön muokkauksessa pohtimalla, kuinka tiloja ja leikkipisteitä uudelleen järjestelemällä mahdollistetaan lapsille mahdollisimman moninaisia taitoja, ystävyyssuhteita ja rooleja.
Ulkoilun havainnointilomake
Ulkoilun havainnointitaulukon avulla havainnoidaan lasten leikkien ja leikkivälineiden monipuolisuutta, lasten välistä vuorovaikutusta ja aikuisten antamaa huomiota ulkoilutilanteissa.
Toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun lomakepohja
Lomakepohjaa voi hyödyntää toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun pohjana.
Ikäinventaario
Ikäinventaarion ideana on tarkastella, löytyykö ryhmänne materiaaleista ja välineistä ikätasoista, monipuolista tekemistä ja luettavaa kaikille ryhmän lapsille ja sopivatko käytössä olevat kalusteet kaiken kokoisille lapsille.
Ohjeistus videointiin
Videointi mahdollistaa arjen ohikiitävien hetkien tarkastelun ja niihin palaamisen. Tilanteiden reflektointi yhdessä ja yksin auttaa huomaamaan rutinoituneissa työ- ja ajattelutavoissa joskus piileviä sudenkuoppia.
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskävely
Kävelkää lasten kanssa yhdessä sisä- tai ulkotiloissa valintanne mukaan. Keskustelkaa leikkipisteistä ja tiloista yhdessä. Miten tiloja ja leikkipisteitä voi kehittää?
Sosiogrammi
Sosiogrammilla tarkastellaan ryhmädynamiikkaa. Sosiogrammin voi tehdä lasten keskinäisistä suhteista tai jokainen aikuinen omasta suhteestaan ryhmänsä lapsiin.
Tasa-arvoisen kasvatuksen muistilista
Muistilistaan on koottu kysymyksiä, jotka kannustavat huomioimaan sukupuolisensitiivisen kasvatusotteen varhaiskasvatuksen arjessa. Kiinnitä se esimerkiksi ryhmän seinälle tai oveen.
Yhdenvertaisen kasvatuksen muistilista
Muistilistaan on koottu kysymyksiä, jotka kannustavat huomioimaan yhdenvertaisuusnäkökulmia varhaiskasvatuksen arjessa. Kiinnitä se esimerkiksi ryhmän seinälle tai oveen.
Melun metsästäjät
Havainnoikaa yhdessä lasten kanssa päiväkodin äänimaisemaa. Onko tietyissä tiloissa jatkuvasti häiritsevän meluisaa? Kehittäkää yhdessä tiloja rauhallisemmiksi.

Kehittämis­menetelmät

Leikin ja leikkikaverin arvonta
Leikin ja leikkikaverin arvonta mahdollistaa lapsille tutustumisen uusiin leikkeihin ja leikkikavereihin. Samalla arvottu leikkihetki opettaa, että toisen kanssa voi leikkiä esimerkiksi ikäerosta, kielitaidosta tai sukupuolesta riippumatta.
Myönteisen kohtaamisen harjoitus
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä korostetaan kielteisen kohtaamisen korvaamista myönteisellä. Pohtikaa, mitkä ovat työpäivissänne niitä kohtia, joissa tulette työyhteisönä kohdanneeksi lapsia eniten kieltolausein.
Kirjalista
Kirjalistalta löydät kirjoja, joissa käsitellään tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä teemoja ja joissa on normeja rikkovia ja moninaisia hahmoja.
Ohjeet syrjintään puuttumisen pelisääntöjen laatimiseen
Miten syrjintään tulisi puuttua? Tietävätkö kaikki, miten toimia syrjintää kohdatessa? Sopikaa työyhteisössä yhteiset säännöt, jotta kaikki tietävät tilanteessa kuin tilanteessa, kuinka toimia.
Empatian lisääminen luontoa ja eläimiä kohtaan
Empatian koetaan usein liittyvän ihmisten väliseen toimintaan ja myötätunnon osoittamiseen toisille ihmisille. Empatian ei kuitenkaan tarvitse rajoittua vain ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, sillä useissa tutkimuksissa empatian on huomattu ennustavan ympäristömyönteistä toimintaa ja asennetta jopa muita ihmisen ominaisuuksia enemmän.
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden korttipakka
Korttipakan avulla voi avata keskustelua tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemoista työyhteisön kesken. Korttien avulla on mahdollista kehittää työyhteisön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä sekä jakaa parhaita toimintatapoja työyhteisön kesken.
Kuka vaikuttaa ympäristöön?
Harjoituksen avulla tutustutaan valokuvauksen avulla lähiympäristöön, opitaan, miten eri toimijat vaikuttavat ympäristöön ja herätellään eettistä pohdintaa ihmisen vastuista ja velvollisuuksista.
Lukunurkkaus
Esittelemme kolme kirjaa, jotka käsittelevät tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemoja eri tavoin ja herättelevät keskustelua tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta, reiluudesta ja kaveritaidoista.

Lähteet

  • 1
    Opetushallitus. 2022. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022.