Vuoro­vaikutus huoltajien kanssa

Aloituskeskustelu lapsen aloittaessa päiväkodissa sekä vasukeskustelu lapsen henkilökohtaista varhaiskasvatussuunnitelmaa laatiessa ovat tärkeimpiä hetkiä huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön pohjaksi.

Muutama vinkki tasa-arvoisiin ja yhden­vertaisiin vasu- ja aloitus­keskusteluihin

 • Varmista, että perheiden tietoja keräävissä lomakkeissa ei määritellä huoltajien sukupuolta tai määrää.
 • Valmistaudu etukäteen tulkin kanssa työskentelyyn.
 • Muista huomioida perheiden moninaisuus ja erilaiset perhetilanteet. Jokainen perhe on omanlaisensa, yhtä arvokas ja tärkeä.
 • Kiinnitä huomiota myönteiseen kohtaamiseen: lapsesta puhuessa huolehdi, ettet arvostele lapsen persoonaa. Mahdolliset tukitoimet kohdistuvat pedagogiikan, toimintaympäristön ja aikuisten toimintatapojen muuttamiseen, eivät lapseen henkilönä.
 • Älä tee päätelmiä perheistä ja huoltajista tekemiesi oletusten perusteella, vaan kysy, jos joku mietityttää. Älä tee oletuksia esimerkiksi vanhempien rooleista sukupuolen perusteella tai perheiden kasvatustavoista vanhempien kotimaan tai etnisyyden perusteella. Muista, että huoltajat ovat yksilöitä, eivät tietyn ryhmän edustajia.
 • Varhaiskasvatukseen kuuluu olennaisesti lasten maailmassa oleviin kieliin ja kulttuureihin tutustuminen. Kysy huoltajilta, miten he haluaisivat, että heidän kotikieliään ja ‑kulttuureitaan käsitellään ryhmän toiminnassa ja haluavatko he itse tulla mukaan suunnittelemaan toimintaa. Muista, että tämä koskee myös valkoisia suomalaissyntyisiä huoltajia.
 • Kerro huoltajille konkreettisia keinoja, joilla ryhmässä edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Kannusta huoltajia kertomaan näkemyksiään siitä, miten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta voisi edistää. Vastaa huoltajien mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Tarvittaessa perustele huoltajille, miksi tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat tärkeitä asioita ja että varhaiskasvatus on velvoitettu edistämään molempia.
 • Muista ottaa huomioon huoltajien ja mahdollisten muiden asiantuntijoiden näkemykset lapsen hyvinvoinnista, kehityksestä, oppimisesta sekä tuen tarpeista.

Tulkki­välitteinen työskentely

Kun huoltajien kanssa ei ole yhteistä kieltä, käytetään tulkkia. Tulkin käyttämisellä varmistetaan, että keskustelun molemmat osapuolet varmasti tulevat ymmärretyiksi.1Opetushallitus. 2022. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022. Aloitus- ja vasukeskustelut ovat tyypillisiä tilanteita tulkkivälitteiselle työskentelylle. Tulkin käyttö voi tuntua jännittävältä, mutta keskusteluun valmistautuminen auttaa jännitykseen.

Tulkkivälitteisessä keskustelussa

 • Katso huoltajaa ja puhu hänelle, älä tulkille
 • Esitä asiat selkeästi ja konkreettisesti
 • Käytä lyhyitä puheenvuoroja ja anna tulkille tilaa ja aikaa tulkata
 • Jos jokin asia jäi epäselväksi, kysy tarkentava kysymys
 • Huomioi, että tulkki puhuu minä-muodossa.2THL. 2023. Tulkkivälitteinen työskentely.

Vinkki! Lue lisää käytännönläheisiä ohjeita tulkkivälitteisestä työskentelystä THL:n sivuilta. 

Avoimen vuoro­vaikutuksen merkitys

On ensiarvoisen tärkeää rakentaa luottamukseen perustuvaa ilmapiiriä, sillä se mahdollistaa varhaiskasvatuksen ammattilaisen ja huoltajien välisen toimivan yhteistyön haastavissakin tilanteissa. Haastavia tilanteita voi syntyä esimerkiksi silloin, kun huoli lapsen hyvinvoinnista herää. Huolen herätessä sekä varhaiskasvatuksen ammattilaisten että huoltajien kesken jaettu tieto lapsen tarpeista toimii pohjana tuelle. Tukimuotoja suunniteltaessa huoltajien näkemykset on otettava huomioon. Myös lapsi voi ikätasoisesti osallistua yhteistyöhön. Jotta varhainen tuki on mahdollista, huoltajiin ollaan yhteydessä heti silloin, kun lapsella havaitaan oppimisen tai kehityksen haasteita tai kun huoli lapsen hyvinvoinnista herää.3Opetushallitus. 2022. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022. 

Yhtenä yleisenä haasteena huoltajien kanssa toimimisessa varhaiskasvatuksen ammattilaiset monesti mainitsevat tilanteen, jossa perheen vanhempi kieltää, ettei poika saa pukeutua keijuksi tai prinsessaksi varhaiskasvatuksessa. Joskus huoltajia voi myös huolestuttaa, jos lapsi leikkii mieluummin muiden kuin samaa sukupuolta olevien lasten kanssa. Huoltajien toiveiden kunnioittaminen ja sukupuolisensitiivinen toiminta voivat tuntua ajoittain keskenään ristiriitaisilta. 

Huoltajilla saattaa myös olla rasistisia ajatuksia, jotka vaikuttavat siihen, kenen kanssa he toivovat tai eivät toivo lapsensa leikkivän. Näissä tilanteissa henkilöstön yhteiset toimintatavat ja pelisäännöt ovat tärkeitä. Nämä ovat myös tilanteita, joissa usein kaivataan johtajan tukea.

Tilannetta voi helpottaa se, että tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävästä toiminnasta kerrotaan jo ennen varhaiskasvatuksen aloittamista tai omassa vanhempainillassa. Myös tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen kasvatuksen muistilistat esimerkiksi eteisessä voivat herättää hyvää keskustelua huoltajien kanssa lasten tuonti- ja hakutilanteissa ja avata sitä, millaisiin asioihin tasa-arvo ja yhdenvertaisuus liittyvät. Huoltajille voi kertoa, että varhaiskasvatuksessa lapsi saa kokeilla erilaista toimintaa ja kehittää taitojaan monipuolisesti. Sukupuoli ei ole peruste rajata leluja, leikkejä tai vaatteita lapsen ulottuvilta eikä sukupuoli, etnisyys, vammaisuus tai muu vastaava tekijä vaikuta siihen, kenen kanssa lapsi päivän aikana leikkii. Varhaiskasvatuslaki4Finlex. Varhaiskasvatuslaki 540/2018.  ja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet5Opetushallitus. 2022. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022. velvoittavat varhaiskasvatusta edistämään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja moninaisuutta. 

Sukupuolisensitiivisyyden tärkeyttä voi perustella myös sillä, että se kehittää monipuolisesti lasten taitoja ja tukee kaverisuhteiden muodostumista. Leikki on turvallinen tapa kokeilla erilaisia rooleja ja olemisen tapoja. Vanhempien voi olla hyvä kuulla, että vaate (esim. prinsessamekko) tai laittautuminen (esim. kynsilakka) eivät kerro lapsen sukupuolesta mitään, vaan suurin osa lapsista on kiinnostuneita kimalluksesta ja väreistä. Joskus keskustelut vanhempien kanssa voivat vaatia paljon aikaa ja kärsivällisyyttä.

Huoltajien työn­tekijöihin kohdistama rasismi

Varhaiskasvatuksen ammattilaisiin voi kohdistua rasismia huoltajien taholta. Tutkimuksen mukaan huoltajilla saattaa olla ennakkoluuloja maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä kohtaan. Ennakkoluulot saattavat näkyä huoltajien haluttomuutena osallistua vasukeskusteluun maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden kanssa. Monesti ennakkoluulot kuitenkin hälvenevät onnistuneen yhteistyön myötä. Maahanmuuttajataustaiset työntekijät saattavat jännittää huoltajien kanssa keskustelua ja erityisesti vasukeskustelua. Työntekijää voi jännittää se, miten huoltaja suhtautuu maahanmuuttajataustaiseen työntekijään eritoten silloin, kun työntekijän suomen kielen taito ei ole vahva.6Haanpää, M. 2023. Kolminäkökulmainen tutkimus maahanmuuttajataustaisesta varhaiskasvatushenkilöstöstä  suomalaisessa päiväkodissa. Turun yliopiston julkaisuja.

Työyhteisössä onkin tärkeää sopia miten toimitaan, jos havaitaan minkäänlaista rasismia huoltajien taholta. Huoltajien kanssa on myös hyvä heti lapsen aloittaessa painottaa, että päiväkodin ja kodin välistä yhteistyötä rakennetaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden pohjalta eikä rasismille tai muulle syrjinnälle ole sijaa.

Lähteet

 • 1
  Opetushallitus. 2022. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022.
 • 2
 • 3
  Opetushallitus. 2022. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022. 
 • 4
  Finlex. Varhaiskasvatuslaki 540/2018.
 • 5
  Opetushallitus. 2022. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022.
 • 6
  Haanpää, M. 2023. Kolminäkökulmainen tutkimus maahanmuuttajataustaisesta varhaiskasvatushenkilöstöstä  suomalaisessa päiväkodissa. Turun yliopiston julkaisuja.