Valkohousuinen, kalju piirroshahmo poseeraa kameralle.

Esteettömyys

 • Onko päiväkodissa tiloja, joissa aistiherkkien lasten on mahdollista leikkiä ja ladata akkuja?
 • Pääsevätkö apuvälineitä käyttävät lapset kaikkiin tiloihin? Rajautuuko apuvälinettä käyttävä lapsi jostakin leikistä kokonaan pois?
 • Millä tavalla pidän huolta, että tilojen äänitaso pysyy maltillisena?
 • Tiedänkö, kokevatko lapset päiväkodin tilat turvallisena? 
 • Onko aistiherkkien lasten mahdollista käyttää tarvittaessa esimerkiksi korvatulppia, kuulosuojaimia tai muita tarvittavia apuvälineitä?

Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisessä, rakennetussa ympäristössä otetaan huomioon kaikenlaisten ihmisten tarpeet, mukaan lukien haasteet hahmottamisessa ja aistien toiminnassa.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet1Opetushallitus. 2022. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022. sekä varhaiskasvatuslaki2Finlex. 2018. Varhaiskasvatuslaki 540/2018. peräänkuluuttavat esteettömyyden huomioimista ja sitä, että oppimisympäristöjä kehittäessä esteettömyyden osana otetaan huomioon valaistukseen, ergonomiaan ja akustiikkaan liittyvät kysymykset. Esteettömyysvaatimukset on otettava huomioon uusia päiväkoteja rakentaessa ja remontoitaessa, mutta tällä sivustolla keskitymme sellaisiin esteettömyysratkaisuihin, joihin varhaiskasvatuksen ammattilaiset voivat parhaimmillaan vaikuttaa omassa työssään. 

Esteettömyyteen liittyviä asioita ovat esimerkiksi tasoerot, tilantarve pyörätuolin ja lastenrattaiden kanssa kulkemisessa, ulottumiseen liittyvät hankaluudet, tasapainohaasteet, allergiat sekä kommunikaation haasteet.3Invalidiliitto. 2009. Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus. Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle. https://www.hel.fi/static/hki4all/eskeh/Esteettomyysopas_low.pdf

Autismiliitto listaa erilaisia esteettömyyden muotoja, joista voi olla hyötyä autismikirjon lapselle. Autismikirjon lapselle arki voi olla täynnä esteitä, jotka vaikeuttavat päivittäistä elämää. On hyvä kiinnittää huomiota esteisiin, jotka liittyvät esimerkiksi kommunikointiin, kanssakäymiseen sekä aistitoimintaan ja ympäristöön.4Autismiliitto. 2022. Autismiliiton esteettömyysohjelma. https://autismiliitto.fi/materiaalia/esteettomyys/ Vaikka ohjeet on suunnattu autismikirjon lapsen arjessa ilmenevien esteiden poistamiseen, esteettömyydestä hyötyvät aivan kaikki. 

Varhais­kasvatuksessa fyysisen esteettömyyden näkö­kulmasta on hyvä huomioida esimerkiksi

 • Tilojen selkeys ja mahdollisuus uudelleen järjestelyyn
 • Mahdollisuudet kirkastaa, himmentää ja suunnata valaistusta
 • Ääntä vaimentavien pintamateriaalien hyödyntäminen
 • Korvatulppien ja kuulosuojainten käytön mahdollistaminen
 • Lasten opettaminen äänenkäytön säätelyyn 
 • Tilojen tuulettaminen.5Autismiliitto. 2022. Autismiliiton esteettömyysohjelma. https://autismiliitto.fi/materiaalia/esteettomyys/

Melulla on päiväkotiympäristössä laajemminkin vaikutuksia lasten kasvuun ja kehitykseen. Se voi esimerkiksi viivästyttää kielen ja puheen oppimista sekä vaikuttaa haitallisesti oppimiseen, muistiin, havainnointikykyyn ja keskittymiseen aiheuttaen oppimisvaikeuksia.6Opetushallitus. Turvallinen ja terveellinen päiväkoti- ja koulurakennus. https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/turvallinen-ja-terveellinen-paivakoti-ja-koulurakennus

Vinkki! Korva tottuu helposti tiettyyn melutasoon, ja koviin ääniin turtuu nopeasti. Tehkää ryhmässä Melun metsästäjät -harjoitus, jossa tarkastellaan yhdessä lasten kanssa päiväkodin äänimaisemaa. Onko tietyissä tiloissa jatkuvasti häiritsevän meluisaa? Pohtikaa yhdessä, millaisia keinoja tilojen rauhoittamiseksi on olemassa.

Koska lasten tarpeet ovat yksilöllisiä, on mahdotonta laatia ohjeistusta, joka sopisi kaikille lapsille ja perheille. Lapsen huoltajien kanssa voidaan yhdessä sopia tapoja, joilla esteettömyyttä voidaan lisätä ja aistikuormitusta vähentää. Mukautukset lähtevät lapsen tarpeista.

Vinkki! Helsingin kaupunki on julkaissut Esteettömyys kouluissa ja päiväkodeissa ‑oppaan, johon on koottu päiväkodin eri tiloihin liittyviä esteettömyysvaatimuksia.

Turvallisuuden kokemus

Vuoden 2022 Lapsibarometrissa selvitettiin lasten turvallisuuden tunteen kokemuksia. Vain 58 % lapsista koki olonsa aina turvalliseksi esiopetuksessa. Perheiden sosioekonominen asema vaikuttaa lasten turvallisuuden tunteen kokemukseen, sillä vähemmän koulutettujen vanhempien lapset tunsivat olonsa vähemmän turvalliseksi kuin korkeasti koulutettujen lapset. Lapsibarometrissa ehdotetaankin, että lasten kanssa täytyy keskustella turvallisuudesta ja turvallisuutta vähentävistä ja lisäävistä tekijöistä, sekä harjoitella turvallisuuteen liittyviä taitoja.7Lapsibarometri 2022. ”Jos joku on mun lähellä, sillon mä en pelkää” – Lasten näkemyksiä turvallisuudesta. Terhi Tuukkanen (toim.) Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2022:9.

Sateenkaarilapsen kokemaan turvallisuuden tunteeseen voi vaikuttaa esimerkiksi se, kokeeko lapsi joutuvansa piilottelemaan itseään vai voiko hän olla avoimesti oma itsensä. Tiloissa ja tilojen käytön suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon, että lapsella on tarpeen mukaan rauhallinen, yksityinen tila vaatteiden vaihtoa varten ja että kaikille lapsille taataan vessassakäyntirauha. 

Vinkki! Käykää yhdessä lasten kanssa Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskävelyllä. Harjoituksen avulla voit selvittää, mitä mieltä lapset ovat tiloista ja niiden turvallisuudesta. Liittyykö esimerkiksi sukupuoli, ikä, katsomus, kielitaito tai kyvykkyys lasten vastauksiin? Harjoituksella voi saada tietoa myös esimerkiksi kaverisuhteista ja erilaisista leikkiin ja tiloihin liittyvistä vallankäytön muodoista.

Lähteet