Keltamekkoinen valkoinen piirretty hahmo seisoo vihreiden lehtien vieressä.

Suku­puolen moninaisuus

 • Olenko käsitellyt sukupuolen moninaisuutta yhdessä lasten kanssa? Miten?
 • Näkyykö sukupuolen moninaisuus esimerkiksi päiväkodin kirjoissa ja muissa materiaaleissa?
 • Millä tavalla tarjoan lapsille tietoa sukupuolen moninaisuudesta?
 • Annanko tilaa lapsen omalle itsemäärittelylle?
 • Miten tuen sukupuolivähemmistöön kuuluvaa lasta?
 • Keskustelemmeko työyhteisössä sukupuolen moninaisuudesta?

Sukupuolen moninaisuus tarkoittaa sitä, ettei sukupuolia voi määritellä kahteen vastakkaiseen luokkaan eli tyttöihin ja poikiin. Moninaisuutta ilmenee niin identiteettien, itseilmaisun kuin kehollisuudenkin tasolla. Jokaisella ihmisellä on oma, yksilöllinen kokemus omasta sukupuolestaan ja ihmiset ilmaisevat sukupuoltaan moninaisin tavoin esimerkiksi vaatetuksen, koristautumisen ja hiustyylien keinoin. Silti sukupuoli ymmärretään arkiajattelussa edelleen usein kaksinapaisena: on tyttöjä ja poikia, naisia ja miehiä, joiden sukupuolen määrittelevät keholliset piirteet, vaikka nykytiedon valossa sukupuoli on moninainen. Sukupuolten välisiä eroja selitetään usein biologialla. Siitä seuraa, että myös luonteenpiirteet, kiinnostuksen kohteet, värit, lelut ja leikit sukupuolitetaan yhdelle sukupuolelle ominaiseksi. 

Jo pienellä lapsella voi olla vahva kokemus siitä, että oma sukupuoli on jotain muuta kuin syntymässä määritelty sukupuoli. Sekä transsukupuolisella että cissukupuolisella ihmisellä voi olla vahva kokemus omasta sukupuolesta jo lapsesta alkaen. Esimerkiksi transsukupuolisilla kokemuksia sukupuolisamaistumisesta voi olla jopa 2-vuotiaana, useimmiten 4–15-vuotiaana, mutta joskus myös huomattavasti myöhemmin.1Kalliokoski, W. & Karvinen, M. 2020. Sukupuolen moninaisuus ja lapset. Seta ry. 2Valojää, A. 2018. Moninaiset lapsemme. Raportti translasten ja intersukupuolisten lasten hyvinvoinnista, hoidosta ja juridisesta asemasta. Seta ry. Sukupuolen moninaisuuden ymmärtäminen ja sille tilaa tekeminen on keskeistä siis jo varhaiskasvatuksessa. Lasta ei voi kasvattaa siihen sukupuoleen, joka ei vastaa hänen kokemusta itsestään. Siksi kasvusuunnan avoimeksi jättäminen ja lapsen tukeminen ja hyväksyminen sellaisena kuin on, on erittäin tärkeää. 

Sukupuolen syvin ja yksilön kannalta merkityksellisin ulottuvuus on itsemäärittely. Jokainen on oman sukupuolensa paras asiantuntija ja voi valita, haluaako määritellä sukupuolensa vai jättää sen määrittelemättä. Kokemus omasta sukupuolesta voi muuttua elämän aikana, eikä lapsen, nuoren tai aikuisenkaan tarvitse pystyä määrittelemään sukupuoltaan pysyvästi tai tarkasti.3Helsinki Pride -yhteisö. Sateenkaarisanasto. Sukupuolen moninaisuudesta puhuttaessa on hyvä muistaa, ettei sukupuolen moninaisuus tarkoita pelkästään sukupuolivähemmistöön kuulumista, vaan jokaisen ihmisen sukupuoli koostuu ainutlaatuisista ja yksilöllisistä piirteistä ja on siten osa sukupuolen moninaisuutta.

Lapsille on tärkeää tarjota ikätasoista tietoa sukupuolen moninaisuuteen liittyen esimerkiksi tarttumalla lasten aloitteisiin puhua sukupuolista, sukupuolinormeista ja sukupuolistereotypioista. Tämän lisäksi sadut, tarinat, videot ja kuvat ovat oiva tapa pitää sukupuolen moninaisuutta esillä arjessa.

Suku­puolen moninaisuuteen liittyviä käsitteitä

Inter­sukupuolisuus

Intersukupuolisuus tarkoittaa joukkoa erilaisia kehon variaatioita, joissa sukupuolitetut piirteet kuten kromosomit, sukuelimet tai hormonitoiminta eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset. Ihminen voi olla esimerkiksi mies, nainen, muunsukupuolinen tai intersukupuolinen. Intersukupuolisuus on luonnollista kehollista vaihtelua ja tekee näkyväksi sen, että ihmisiä ei voi biologisestikaan luokitella kahteen toisensa poissulkevaan sukupuoleen.

Cissukupuolisuus

Cissukupuolisen ihmisen sukupuoli vastaa hänen syntymässä määritettyä sukupuoltaan.

Trans­sukupuolisuus

Transsukupuolisen ihmisen sukupuoli ei vastaa hänen syntymässä määritettyä sukupuoltaan. Transsukupuolisuus on kattotermi: transsukupuolisen henkilön sukupuoli voi olla esimerkiksi nainen, mies, muunsukupuolinen tai sukupuoleton. Transsukupuolisella ihmisellä voi olla tarve sukupuoliristiriitaa lievittäville toimenpiteille kuten kehoa muokkaaville hoidoille tai sukupuolen juridiselle vahvistamiselle.

Muun­suku­puolisuus

Muunsukupuolisuus voi toimia kattokäsitteenä kaksinapaista nainen-mies-luokittelua haastaville sukupuolille. Muunsukupuolinen ihminen voi olla sekä mies että nainen, jotakin mieheyden ja naiseuden väliltä tai sitten tämän jaon ulkopuolella.

Käsitteet: THL & Seta: Pieni sateenkaarisanasto4THL & Seta. 2021. Pieni sateenkaarisanasto. ja Helsinki Pride-yhteisön Sateenkaarisanasto.

Suku­puolen moninaisuuden huomioiminen on osa suku­puoli­sensitiivistä kasvatusta

Sukupuolen moninaisuuden huomioiminen on varhaiskasvatuksessa jokaisen tehtävä. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ohjaa tarkastelemaan lähiympäristön moninaisuutta, johon sukupuolen moninaisuus kuuluu. Vasun perusteissa myös vaaditaan aikuisilta kykyä luoda moninaisuutta kunnioittava ilmapiiri ja pohdintaa sukupuolen moninaisuuteen liittyvistä asenteista, jotka näkyvät puheissa, eleissä, teoissa ja toimintatavoissa.5Opetushallitus. 2022. Varhaiskasvatussunnitelman perusteet. Siksi myös varhaiskasvatuksen ammattilaisilla tulee olla tietoa sukupuolen moninaisuudesta. Esimerkiksi henkilökohtaiset mielipiteet eivät voi olla esteenä sille, että kehittää omaa ammattitaitoaan vastaamaan lakien ja vasun perusteiden vaatimuksia. Sukupuolten tasa-arvoon ja sukupuolten moninaisuuteen liittyvät asiat eivät ole mielipidekysymyksiä, vaan kyseessä on mielipiteistä riippumattomat ihmisoikeudet ja myös varhaiskasvatuksen työntekijän ammattitaito. 

Sukupuolen moninaisuuden huomioiminen on osa sukupuolisensitiivistä kasvatusta. Kasvuympäristö opettaa kaikkia lapsia kohtaamaan moninaisuutta, mikä luo turvallisen ympäristön kaikille lapsille kasvaa ja kehittyä sekä vähentää sukupuolinormeja vartioivaa kiusaamista. Sukupuoleltaan moninaisten lasten ja nuorten kokemukset psyykkisestä ja fyysisestä väkivallasta sekä mielenterveysongelmat ja itsemurhariski ovat korkeammat kuin muilla ikäisillään. Tätä riskiä voidaan huomattavasti vähentää kasvuympäristöllä, josta lapset saavat asiallista tietoa ja tukea.6Russell, S. T., Pollitt, A. M., Li, G. & Grossman, A. H. 2018. Chosen name is linked to reduced depressive symptoms, suicidal ideation, and suicidal behaviour among transgender youth. Journal of Adolescent Health 63 (2018) 503-505.

Lähteet

 • 1
  Kalliokoski, W. & Karvinen, M. 2020. Sukupuolen moninaisuus ja lapset. Seta ry.
 • 2
  Valojää, A. 2018. Moninaiset lapsemme. Raportti translasten ja intersukupuolisten lasten hyvinvoinnista, hoidosta ja juridisesta asemasta. Seta ry.
 • 3
  Helsinki Pride -yhteisö. Sateenkaarisanasto.
 • 4
  THL & Seta. 2021. Pieni sateenkaarisanasto.
 • 5
  Opetushallitus. 2022. Varhaiskasvatussunnitelman perusteet.
 • 6
  Russell, S. T., Pollitt, A. M., Li, G. & Grossman, A. H. 2018. Chosen name is linked to reduced depressive symptoms, suicidal ideation, and suicidal behaviour among transgender youth. Journal of Adolescent Health 63 (2018) 503-505.