Kysely koulutusten vaikuttavuudesta

Vuosina 2017–2019 olemme täydennyskouluttaneet Opetushallituksen rahoittamissa hankkeissa varhaiskasvatuksen ammattilaisia sukupuolisensitiivisyydestä ja tasa-arvon edistämisestä. Kysyimme täydennyskoulutuksemme käyneiltä varhaiskasvatuksen ammattilaisilta, miten koulutukset ovat vaikuttaneet heidän ja heidän työyhteisöjensä arkeen. Kysely lähetettiin 262 henkilölle ja saimme 57 vastausta eli vastausprosentti oli 22%.

Koulutusten vaikutus varhaiskasvatuksen ammattilaisiin

Kyselyn perusteella täydennyskoulutus oli vaikuttanut jokaisen vastaajan (100%) työskentelyyn. Tulosta voi vääristää se, että kyselyyn on päätynyt vastaamaan ne koulutuksen käyneet, jotka ovat kokeneet koulutuksen hyödyt vahvimmin.

Koulutuksen käyneet kertovat koulutuksen vaikutuksista seuraavalla tavalla:

”Kiinnitän paljon enemmän huomiota siihen, millä tavoin puhuttelen lapsia ja minkälaisia aktiviteetteja heille tarjoan. Koulutus on avartanut omaa ajattelua ja koen siitä olleen erittäin paljon hyötyä lapsilähtöisen työskentelyn lisäämiseksi. Ennestäänkin väitän olleeni avoin ja tasapuolinen, mutta koulutus tarjosi lisää keinoja kehittää omaa toimintaani ja päiväkodin arkea.”

”Olen saanut lisää itsevarmuutta ja innostusta omaan työhöni ja sen kehittämiseen.”

”Nyt sukupuolisensitiivisyys on tiiviimmin osana ammattiotettani varhaiskasvattajana. Koen saaneeni hyviä ideoita sekä oman toiminnan reflektointiin, monipuolisen ja sukupuolisensitiivisen toiminnan suunnitteluun että vanhempien kanssa keskusteluun.”

 ”Koulutuksen käyminen lisäsi oman ja toisten työskentelyn havainnointia.”

 ”Heräsin miettimään omia piiloasenteita.”

Koulutusten vaikutus työyhteisöihin

Sen sijaan vain reilu puolet (54,4%) vastaajista kertoi, että koulutuksen vaikutukset näkyisivät laajemmin työyhteisön toiminnassa.

Tähän vastauksista syntyvään huomattavaan eroon näyttäytyy syynä jatkuva henkilöstöpula ja kollegoiden negatiiviset asenteet sukupuolisensitiivisyyttä kohtaan.

”Jotkut saattavat ottaa mallia toiminnastani. Silti olen sitä mieltä, että jokaisen päiväkodissa työskentelevän varhaiskasvatuksen opettajan ja hoitajan olisi hyvä käydä kurssi.”

”Työyhteisössä on muutosvastarinta. Ei ymmärretä asian merkitystä.”

”Opettaja vastahakoinen, vanhoillinen.”

”Liian hektikstä arkea. Kaikkeen ei kerkeä paneutua ja perehdyttää työkavereita kaikkeen itse opittuun. Koulutus olisi hyvä käydä kaikkien.”

”Aktiivista muutosta en ole saanut työyhteisössä aikaiseksi. Puuttuu rohkeus, kun tunnen olevani ainoa, joka pitää tätä aihetta tärkeänä.”

Muuta

Kyselyyn vastanneiden mukaan koulutusta tarvittaisiin kaikista eniten nimenomaan varhaiskasvatuksen ammattilaisille täydennyskoulutuksena. Seuraavaksi tärkeimpänä nähtiin tarve lisätä tietoa sukupuolisensitiivisyydestä ja tasa-arvosta varhaiskasvatuksen opiskelijoiden opintoihin.

Kyselystä kävi myös ilmi, että varhaiskasvatuksen arjessa Tasa-arvoinenvarhaiskasvatus.fi-sivuston menetelmistä eniten käytössä ovat sivuston itseopiskelumateriaali, Kartoita kehut -lomake sekä myönteisen kohtaamisen harjoitus.

Share