Lähteet – Kuka joutuu odottamaan?

  1. Siren-Tiusanen, Helena & Tiusanen, Erkki (2001): Päivärytmi ja toiminnan rakentaminen. Teoksessa: Helenius et al. (toim.): Pienet päivähoidossa. Alle kolmivuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen perusteita. WSOY: Helsinki. Sivut 65-89.
  2. Mikkola, Petteri & Nivalainen, Kirsi (2009): Lapselle hyvä päivä tänään – näkökulmia 2010-luvun varhaiskasvatukseen.Vantaa: Pedatieto.
  3. Eidevald, Christian (2011): ”Anna bråkar!” Att göra jämställdhet i förskolan. Tukholma: Liber.
  4. Teräs, Tiina (2010): Tasa-arvoinen varhaiskasvatus? Tapaustutkimus sukupuolesta ja tasa-arvosta päiväkodin arjessa. Pro gradu -tutkielma, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Helsingin yliopisto. Pdf -julkaisu verkossa.
  5. Eidevald, Christian (2009): ”Det finns inga tjejbästammare.” Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner. School of Education and Communication. Jönköping University. Pdf -julkaisu verkossa.
  6. Paju, Elina (2013): Lasten arjen ainekset. Etnografinen tutkimus materiaalisuudesta, ruumiillisuudesta ja toimijuudesta päiväkodissa. Helsinki: Tutkijaliitto.
    Teräs, Tiina (2010): Tasa-arvoinen varhaiskasvatus? Tapaustutkimus sukupuolesta ja tasa-arvosta päiväkodin arjessa. Pro gradu -tutkielma, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Helsingin yliopisto. Pdf -julkaisu verkossa.
  7. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2007. Oppaita 56. Helsinki: Stakes.
  8. Teräs, Tiina (2010): Tasa-arvoinen varhaiskasvatus? Tapaustutkimus sukupuolesta ja tasa-arvosta päiväkodin arjessa. Pro gradu -tutkielma, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Helsingin yliopisto. Pdf -julkaisu verkossa.
Share