Kirjallisuus

Alasaari, Nea (2013): Lasten leikkiä – sukupuolitietoinen näkökulma päiväkodin arkeen. Pro gradu -tutkielma, Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma. Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos. Turun yliopisto. Linkki julkaisuun verkossa.

Blakemore, Judith E. Owen; Berenbaum, Sheri A. & Liben, Lynn S. (2009): Gender development. Psychology Press, Taylor &Francis group, LLC. New York.

Cacciatore, Raisa, Riihonen Riikka & Tuukkanen Karoliina (2013): Ammattilainen lasten tunteiden tulkkina. Teoksessa: Oulasmaa, Minna & Riihonen Riikka (toim.): Ammattikasvattajan kielletyt tunteet. Väestöliitto. Sivut 21-39.

Eidevald Christian (2011): ”Anna bråkar!” Att göra jämställdhet i förskolan. Tukholma: Liber.

Eidevald, Christian (2009): Det finns inga tjejbestämmare . Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek. Jönköping: ARK Tryckaren AB. Linkki julkaisuun verkossa.

Eliot, Lise (2010): The truth about boys and girls. Scientific American Mind 21:2. Sivut 22 –29.

Haataja, Marja-Leena (1992): Tasa-arvokasvatusprojekti neljässä kajaanilaisessa päiväkodissa vuosina 1987 –1990. Oulun Yliopisto, Kajaanin täydennyskoulutusyksikkö: julkaisematon.

Harris, Judith Rich (1998): Kasvatuksen myytti. Helsinki: Art House.

Heikkilä, Matti; Välimäki, Anna-Leena ja Ihalainen, Sirkka-Liisa (2007): Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Oppaita 56. Helsinki: Stakes. Linkki julkaisuun verkossa.

Henkel, Kristina & Marie Tomicic (2009): Ge ditt barn 100 möjligheter Istället för två! om genusfällor och genuskrux i vardagen.

Henkel, Kristina (2006): En jämställd förskola. Teori och praktik. Skärholmen: Jämställt.se.

Hilliard, Lacey J. & Liben, Lynn S. (2010): Differing levels of gender salience in preschool classrooms. Effects on children’s gender attitudes and intergroup bias. Child Development. 81: 6. 1787-1798.

Kirves, Laura & Stoor-Grenner, Maria (2011): Kiusaamisen ehkäisy varhaiskasvatuksessa. Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman laatiminen. Helsinki: MLL, Folkhälsan. Linkki julkaisuun verkossa.

Korhonen, Johanna (2014): Sukupuolisensitiivinen draamakasvatus päiväkodissa. Opinnäytetyö sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK). Diakonia-ammattikorkeakoulu. Linkki julkaisuun verkossa.

Kujala, Tiina & Syrjäläinen, Eija (2010): Sukupuolitietoinen tasa-arvokasvatus – vaiettu aihe opettajankoulutuksessa ja koulun arjessa. Teoksessa Markku Suortamo, Liisa Tainio, Elina Ikävalko, Tarja Palmu & Sirpa Tani (toim.) 2010. Sukupuoli ja tasa-arvo koulussa. Juva:PS-Kustannus 2010. 25-40.

Lahelma, Elina (1990): Koulu vaikuttajaksi – mitä tehdään? Teoksessa Haataja et al. (toim.): Se pieni ero. Kirja tasa-arvokasvatuksesta. Helsinki: Kouluhallitus. Sivut 21–78.

Lahelma, Elina (1992): Sukupuolten eriytyminen peruskoulun opetussuunnitelmassa. Helsinki: Yliopistopaino.

Lahelma, Elina (2009): Tytöt, pojat ja kysymys koulumenestyksestä. Teoksessa Ojala et al. (toim.): Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa. Tampere: Vastapaino. Sivut 136–156.

Mikkola, Petteri & Nivalainen, Kirsi (2009): Lapselle hyvä päivä tänään – näkökulmia 2010-luvun varhaiskasvatukseen.Vantaa: Pedatieto.

Månsson, Annika (2000): Möten som formar. Interaktionsmönster på förskola mellan pedagoger och de yngsta barnen i ett genusperspektiv. Malmö: Lärarhögskolan. Institutionen för pedagogik.

Odelfors, Birgitta (1998) Förskolan i ett könsperspektiv. Att göra sig hörd och sedd. Lund: Studentlitteratur.

Paju, Elina (2013): Lasten arjen ainekset. Etnografinen tutkimus materiaalisuudesta, ruumiillisuudesta ja toimijuudesta päiväkodissa. Helsinki: Tutkijaliitto.

Paumo, Milla (2012): Totuttujen toimintamallien tiedostaminen. Teoksessa: Ylitapio-Mäntylä, Outi (toim.): Villit ja kiltit. Tasa-arvoista kasvatusta tytöille ja pojille. Jyväskylä: PS-kustannus. Sivut 141–157.

Rithander, Susanne (1997): Flickor och pojkar i förskolan. Hjälpfröknar och rebeller. Tukholma: Liber.

Rusanen, Erja (2011): Hoiva, kiintymys ja lapsen kehitys. Helsinki: Finn lectura.

Sainio, Miia (2013): Same- and other-sex victimization: risk factors, consequences and protection by peers. Turun yliopisto.

Sinivuori, Timo & Sinivuori, Päivi (2007): Esiripusta arvoihin. Toiminnallinen draamakasvatuskirja. Jyväskylä: Atena.

Siren-Tiusanen, Helena & Tiusanen, Erkki (2001): Päivärytmi ja toiminnan rakentaminen. Teoksessa: Helenius et al. (toim.): Pienet päivähoidossa. Alle kolmivuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen perusteita. WSOY: Helsinki. Sivut 65-89.

Sundell, Sara (2012): Haasta normit – laajenna lapsen mahdollisuuksia. Teoksessa: Ylitapio-Mäntylä, Outi, (toim.): Villit ja kiltit. Tasa-arvoista kasvatusta tytöille ja pojille. Jyväskylä: PS-kustannus. Sivut 125–133.

Syrjäläinen, Eija & Kujala, Tiina (2010): Sukupuolitietoinen tasa-arvokasvatus – vaiettu aihe opettajankoulutuksessa ja koulun arjessa. Teoksessa Suortamo, M., Tainio, L., Ikävalko, E., Palmu, T. & Tani, S. (toim.): Sukupuoli ja tasa-arvo koulussa. Jyväskylä: PS-kustannus. 25-40.

Teräs, Tiina (2010): Tasa-arvoinen varhaiskasvatus? Tapaustutkimus sukupuolesta ja tasa-arvosta päiväkodin arjessa. Pro gradu -tutkielma, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Helsingin yliopisto. Linkki julkaisuun verkossa.

Teräs, Tiina (2012): Kasvattajan puhe sukupuolittavana käytäntönä. Teoksessa: Ylitapio-Mäntylä Outi (toim.): Villit ja kiltit. Tasa-arvoista kasvatusta tytöille ja pojille. Jyväskylä: PS-kustannus. Sivut 103–121.

Toivanen, Tapio (2010): Kasvuun! Draamakasvatusta 1–8-vuotiaille. Helsinki: WSOYpro.

Vehviläinen Marja-Riitta (1974): Sukupuoliroolit lasten päiväkodeissa. Helsinki: Valtioneuvosto.

Vuorisalo, Mari (2013): Lasten kentät ja pääomat. Osallistuminen ja eriarvoisuuksien rakentuminen päiväkodissa. Jyväskylän yliopisto.

Värtö, Petteri (2000): ”Mies vastaa tekosistaan… siinä missä nainenkin”. Maskuliinisuuksien rakentaminen päiväkodissa. Kuopio: Kuopion yliopiston julkaisuja.

Ylitapiola-Mäntylä, Outi (2009). Lastentarhanopettajien jaettuja muisteluita sukupuolesta ja vallasta arjen käytännöissä. Lapin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

Ylitapio-Mäntylä, Outi (2011). Kasvatuksen sukupuolittavia käytäntöjä päiväkodissa. Teoksessa Eeva Hujala & Leena Turja (toim.). Varhaiskasvatuksen käsikirja. Juva: PS-Kustannus. 274-284.

Ylitapio-Mäntylä, Outi (toim.) (2012): Villit ja kiltit. Tasa-arvoista kasvatusta tytöille ja pojille. Jyväskylä: PS-kustannus.

Share