Kirjallisuus

Bergström, Matti (1997): Mustat ja valkeat leikit. Leikki, kaaos ja järjestys aivoissa. Porvoo, Helsinki & Juva: WSOY.

Davies, Bronwyn (1989): Frogs and snails and feminist tales. Preschool children and gender. Sydney: Allen & Unwin.

Eidevald, Christian (2011): ”Anna bråkar!” att göra jämställdet i förskolan. Tukholma: Liber.

Fine, Cordelia (2010): Delusions of gender. The Real Science Behind Sex Differences. Englanti: Icon Books.

Franséhn, Sofia (2011): Cool boys and sweet girls? A study about gender roles and children’s clothing. Pro gradu -tutkielma. The Swedish School of Textiles. Borås. Linkki  verkkojulkaisuun.

Freeman, Nancy (2007): Preschoolers’ perceptions of gender appropriate toys and their parents’ beliefs about genderized behaviors: Miscommunication, mixed messages, or hidden truths? Early Childhood Education Journal, 34:5. Sivut 357–366.

Goldman, Carrie (2012): Bullied. What every parent, teacher and kid needs to know about ending the cycle of fear. New York: Harper One.

Haataja, Marja-Leena (1992): Tasa-arvokasvatusprojekti neljässä kajaanilaisessa päiväkodissa vuosina 1987-1990. Oulun Yliopisto, Kajaanin täydennyskoulutusyksikkö: julkaisematon.

Hautamäki, Airi (1998): Mistä on pienet tytöt tehty, mistä on pienet pojat tehty? Sukupuolilinssi ja sukupuoli-identiteetin kehitys. Teoksessa: Saarinen, Erja, (toim): Sairaan ja vammaisen lapsen hyvä elämä. Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto. Sivut 55–83.

Huuska, Maarit & Karvinen Marita (2012): Persoona on aina enemmän kuin sukupuoli. Teoksessa: Ylitapio-Mäntylä, Outi, (toim): Villit ja kiltit. Tasa-arvoista kasvatusta tytöille ja pojille. Jyväskylä: PS-kustannus. Sivut 31–53.

Huuska, Maarit (2012): Sukupuolen monimuotoisuuden ammatillinen kohtaaminen. Teoksessa: Tuovinen et al. (toim.) Saanko olla totta? Sukupuolisen moninaisuuden kohtaaminen. Helsinki: Gaudeamus.

Kalliala, Marjatta (1999): Enkeliprinsessa ja itsari liukumäessä. Leikkikulttuuri ja yhteiskunnan muutos. Helsinki: Gaudeamus.

Lahelma, Elina (1992): Sukupuolten eriytyminen peruskoulun opetussuunnitelmassa. Helsinki: Yliopistopaino.

Martinsson, Lena & Reimers, Eva (2008): Inledning. Teoksessa: Martinsson, Lena & Reimers, Eva, (toim): Skola i normer. Malmö: Gleerups. Sivut 7 – 30.

Meyer, Elizabeth J. (2010): Gender and Sexual Diversity in Schools. Explorations of Educational Purpose. Lontoo/New York: Springer. Linkki julkaisuun verkossa.

Mondschein, Emily R, Adolph Karen E & Tamis-LeMonda Catherine S. (2000): Gender Bias in Mothers’ Expectations about Infant Crawling. Journal of Experimental Child Psychology 77:4. Sivut 304–316.

Paju, Elina (2013): Lasten arjen ainekset. Etnografinen tutkimus materiaalisuudesta, ruumiillisuudesta ja toimijuudesta päiväkodissa. Helsinki: Tutkijaliitto.

Pennanen, Suvi (2009): Lasten medialeikit päiväkodissa. Teoksessa: Alanen, Leena & Karila Kirsti, (toim): Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta. Tampere: Vastapaino. Sivut 182–206.

Robinson, Kerry H. & Díaz, Jones Criss (2006): Diversity and difference in Early Childhood education. Issues for theory and practice. Englanti: Open university press.

Rutanen, Niina (2009): Mitä on vapaa leikki? Teoksessa: Alanen, Leena & Karila Kirsti, (toim): Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta. Tampere: Vastapaino. Sivut: 207–226.

Sundell, Sara (2012): Haasta normit – laajenna lapsen mahdollisuuksia. Teoksessa: Ylitapio-Mäntylä Outi, toim: Villit ja kiltit. Tasa-arvoista kasvatusta tytöille ja pojille. Jyväskylä: PS-kustannus. Sivut 125–139.

Thorne, Barrie (1993): Gender play. Girls and boys in school. Buckingham: Open University Press.

Vänskä, Anna-Mari (2012): Muodikas lapsuus. Lapset mainoskuvissa. Helsinki: Gaudeamus.

Värtö, Petteri (2000): ”Mies vastaa tekosistaan… siinä missä nainenkin”. Maskuliinisuuksien rakentaminen päiväkodissa. Kuopio: Kuopion yliopiston julkaisuja.

Ylitapio-Mäntylä, Outi (toim.) (2012): Villit ja kiltit. Tasa-arvoista kasvatusta tytöille ja pojille. Jyväskylä: PS-kustannus.

Share