På svenska

Material:

En minneslista för en jämställd pedagog

Bakgrund till projektet

Den här utbildningswebbplatsen är ett resultat av projektet Genusperspektiv inom förskolepedagogik – jämställt bemötande på daghem (2012–2014) som finansierades av undervisnings- och kulturministeriet och drevs av Kvinnosaksförbundet Unionen rf. Projektet förverkligades med två anställda, en projektarbetare och projektchef.

Målsättningen för projektet har varit att, förutom att skapa denna utbildningswebbplats, genom forskning, fortbildning och politiska utlåtanden kring pedagogik, sprida kunskap om genusperspektiv och dess tillämpning inom det finskspråkiga förskolepedagogikfältet.

Samarbetspartners

I projektet har man samarbetat med högskolestuderanden via deras slutarbeten. Nea Alasaari, magisterstuderande inom genusforskning, sammanställde projektets videomaterial under hösten 2012 och skrev utgående från det sin pro gradu Lasten leikkiä – sukupuolitietoinen näkökulma päiväkodin arkeen (Barnens lek – ett genusmedvetet perspektiv i daghemsvardagen). Socionomstuderande Johanna Korhonen från yrkeshögskolan Diakonia gjorde i sin tur sitt praktiska slutarbete om genusperspektiv och dramapedagogik under rubriken Sukupuolisensitiivinen draamakasvatus päiväkodissa (Genusperspektiv på dramapedagogik på daghem).

Projektet leds och får stöd av en styrgrupp som träffas en gång per månad och består både av frivilliga och av personer som är anställda för olika samarbetspartners. Utbildningsgruppen, som fungerar under Kvinnosaksförbundet Unionen, är en brokig grupp med representanter från flera olika branscher; främst personer som arbetar inom pedagogik och utbildning. I styrgruppen finns, förutom medlemmar från utbildningsgruppen, även personer som är anställda på följande instanser:

Folkhälsan

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ

Seta rf

Finlands Föräldraförbund

Förbundet för Barnavård i Finland rf

Samarbete med yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu har skett i form av att man inom projektet erbjudit föreläsningar och kunskapsproduktion till onlinekurser. En av de anställda för projektet är medlem i arbetsgruppen för fostran och utbildning,  som verkar vid delegationen för jämställdhetsärenden (TANE).

Pilotprojektet ” Tasa-arvokasvatuksen kehittäminen päiväkodeissa” (Utveckling av jämställdhetsfostran på dagis)

Det nästan tvååriga projektet som står bakom utbildningswebbplatsen, är en fortsättning på pilotprojektet Tasa-arvokasvatuksen kehittäminen päiväkodeissa (Utveckling av jämställdhetsfostran på dagis). Projektet verkade i åtta månader under åren 2010–2011 och finansierades av det dåvarande utbildningsministeriet.

Under hösten 2010 anslöt sig Seta rf, Finlands Föräldraförbund, undervisningssektorns fackorganisation OAJ samt Folkhälsan som samarbetspartners till pilotprojektet. Under projekttiden blev projektet också medlem i arbetsgruppen för fostran och utbildning vid delegationen för jämställdhetsärenden (TANE).

Målsättningen med pilotprojektet var att samla kunskap och erfarenheter om barns jämställda, eller eventuellt ojämställda, bemötande på finskspråkiga dagis. I projektet medverkade tre kommunala daghem från huvudstadsregionen. Videoinspelningar från dagisverksamheten fungerade som dokumenteringsmetod. Den projektanställda filmade verksamheten flera dagar i veckan och i två omgångar på de olika daghemmen.

Ansökan om finansieringen av pilot- och fortsättningsprojektet sköttes av utbildningsgruppen vid Kvinnosaksförbundet Unionen rf. Gruppen grundades hösten 2006 för att stöda jämställdhet inom utbildning och fostran. Innan pilotprojektet startades hade Kvinnosaksförbundet Unionen år 2008 deltagit i arrangerandet av seminariet ”Med jämställt daghem som mål – seminarium om en jämställd småbarnsfostran” tillsammans med Folkhälsan, Hanaholmen och delegationen för jämställdhetsärenden (TANE) på Hanaholmen – Kulturcentrum för Sverige och Finland.

Den kända jämställdhetspedagogen Kajsa Wahlström från Sverige var inbjuden som huvudtalare till seminariet. Hos deltagarna väckte seminariet entusiasm och vilja att lyfta fram ett genusperspektiv och att testa sig fram även i de finskspråkiga daghemmen. De svenskspråkiga daghemmens utbildningsbehov sköttes redan av Folkhälsans arbete samt svenskspråkig litteratur. Av några deltagare på seminariet formades vid Kvinnosaksförbundet Unionen en utbildningsgrupp som sedan ansvarade för projektets finansieringsansökningar och planering.

Share