Tervetuloa!

Tämä sivusto on syntynyt osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa hanketta Sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa – tasa-arvoinen kohtaaminen päiväkodissa. Lähes kaksivuotinen hanke oli käynnissä vuosina 2012–2014. Tätä edelsi kahdeksan kuukautta kestänyt pilottihanke Tasa-arvokasvatuksen kehittäminen päiväkodeissa, joka toteutettiin vuosien 2010–2011 aikana. Voit lukea lisää hankkeiden taustoista tästä.

Hankkeiden dokumentointimenetelmänä on käytetty päiväkodin arjen videointia. Videoaineistoa kerättiin kolmessa pääkaupunkiseudulla sijaitsevassa päiväkodissa useamman kuvauskierroksen ajan. Hankkeen videohavainnot johdattelevat sinut neljän pääteeman mukaisiin kysymyksiin, toimintamalleihin ja tutkimukseen.

Sivuston tavoitteet

Tämän sivuston tarkoituksena on lisätä varhaiskasvattajan, opiskelijan, vanhemman tai muun sivustolla vierailevan tasa-arvotietoutta ja vahvistaa jo olemassa olevaa tasa-arvo-osaamista. Esimerkkejä, kysymyksiä ja toimintamalleja voi pohtia yksin tai yhdessä oman työyhteisön kanssa.
Varhaiskasvattajan tasa-arvo-osaaminen voidaan jakaa seuraaviin taitoihin1:

1) Tasa-arvotietous

  • Tasa-arvoa koskevan lainsäädännön tunteminen
  • Tasa-arvotyön käsitteiden ymmärtäminen ja niiden välisten erojen tunteminen
  • Sukupuolittuneiden puhetapojen tunnistaminen

2) Pedagoginen osaaminen

  • Valmius kehittää omia työtapoja, itrerefleksiivisyys
  • Varhaiskasvatussisältöjen arviointi sukupuolisensitiivisyyden näkökulmasta
  • Materiaalien ja välineiden valinta

3) Sosiaalinen tasa-arvo-osaaminen

  • Vuorovaikutustilanteiden havainnointi sukupuolisensitiivisyyden näkökulmasta
  • Kielessä ilmenevien epätasa-arvoisuuksien tunnistaminen.

Hankkeen havainnot eivät pyri edustamaan jokaisen suomalaisen päiväkodin arkea sellaisenaan, eikä niitä ole tarkoitus käsittää yleistettäväksi jokaiseen tilanteeseen. Havaintojen kautta voi sen sijaan ajatella välittyvän tuttuja kulttuurisia ajatusmalleja liittyen sukupuoleen ja sukupuolirooleihin ja pohtia niiden ilmenemistä omassa toiminnassa. Joissakin tilanteissa nämä ajatusmallit saattavat rajoittaa ihmisen toimintaa, toisessa tilanteessa ne mahdollistavat asioita. Jokainen tilanne on ainutkertainen.

Sivuston ensisijainen tavoite on herätellä kasvattajia pohtimaan, millaisia arvoja, asenteita tai pelkojakin tiettyjen, usein tiedostamattomien ja rutiininomaisten, toimintamallien taakse kätkeytyy. Omista ennakko-oletuksistaan ja yhteiskunnan piilossa olevista arvojärjestyksistä tietoiseksi tuleminen on avain myös niiden muuttamiseen. Sivuston tarkoituksena ei ole osoittaa kasvattajan aiempia työ- ja ajattelutapoja käyttökelvottomiksi, vaan haastaa lukijaa tutkimaan niitä hieman eri näkökulmasta. Jokainen voi poimia sivustolta itselleen ne asiat, joiden hyödyntämisen kokee merkitykselliseksi ja uutta antavaksi omassa työssään. Totuttujen toimintamallien ja oman mukavuusalueen ylittäminen on sallittua ja suotavaa.

Lähdeluetteloon >>>>>

Share