Miksi sukupuolten tasa-arvo?

Tämän hankkeen näkökulmana on edistää sukupuolisensitiivisyyttä eli sukupuolesta tai sukupuolen ilmaisusta riippumatonta tasa-arvoista kohtelua varhaiskasvatuksessa. Tämä näkökulma ei sulje pois yhdenvertaisuutta tai normikriittisyyttä, mutta se nostaa pääpainopisteekseen sukupuolten välisen tasa-arvon.

Miksi näin? Sukupuolia eriarvoistava kohtelu voi jäädä piiloon tai se voidaan helposti selittää muilla eroilla ja yksilöllisyydellä, mikäli sitä ei nosteta selkeästi tarkastelun keskiöön. Esimerkiksi monikulttuurisuus ja erityispedagogiikka ovat olleet varhaiskasvatuskentällä vahvasti esillä 2010-luvulla ja nämä painopisteet näkyvät myös alan koulutusrakenteessa. Sukupuolten tasa-arvoa huomioiva osuus on jäänyt vähemmälle huomiolle. Tulee kuitenkin muistaa, että vaikka sukupuolisensitiivisyys korostaa sukupuoleen liitettyjen oletusten esilletuomista, arkisessa kohtaamisessa sukupuoli on vain yksi tilanteessa vaikuttavista tekijöistä.

Sukupuolten välisestä epätasa-arvosta puhuminen ei tarkoita, että sitä ilmenisi automaattisesti joka tilanteessa tai että sukupuolinäkökulman huomiointi olisi olennaisin viitekehys joka hetkessä. Se kuitenkin nostaa keskusteluun arjen tilanteita, jotka saattavat tuntua vähäpätöisiltä, mutta jotka rakentavat toistuessaan tietynlaista kulttuurista toimintamallia. Hyvää tarkoittaviin lauseisiin tai eleisiin saattaa sisältyä rajoittavuutta, ja ne saattavat tuntua aikuisen näkökulmasta vähäpätöisiltä asioilta, mutta lapsen näkökulma voi olla toinen.

Suomi on maa, joka sijoittuu vuosi toisensa jälkeen kansainvälisissä sukupuolten välistä tasa-arvoa mittaavissa tilastoissa maailman kärkeen. Silti ammattialat Suomessa ovat sukupuolittain vahvasti jakautuneet ja palkkaero sukupuolten välillä on edelleen todellisuutta. Suomen korkea sijoittuminen kansainvälisissä tilastoissa voi erehdyttää meidät pitämään tasa-arvoa jo saavutettuna etuna, jonka eteen ei tarvitse tehdä töitä. Näennäisen neutraaliin kohteluun tai ajatukseen, että tasa-arvoa on, kun sukupuolesta tai sen vaikutuksista ei puhuta, perustuu myös epätasa-arvon piiloon jääminen. Tämä sivusto ja sen toteuttanut hanke haluaa rikkoa tätä ajatusta.

Share