Kirjallisuus

Bredesen, Ole (2004): Uudet pojat ja tytöt – uusi pedagogiikka? Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Linkki verkkojulkaisuun.

Eidevald, Christian (2009): ”Det finns inga tjejbästammare. Att förstå kön som ett position i förskolans vardagsrutiner. School of Education an Communication. Jönköping University. Linkki verkkojulkaisuun.

Eidevald, Christian (2011): ”Anna bråkar!” Att göra jämställdet i förskolan. Tukholma: Liber.

Eliot, Lise (2010): The truth about boys and girls. Scientific American Mind 21 (2).

Haataja, Marja-Leena (1992): Tasa-arvokasvatusprojekti neljässä kajaanilaisessa päiväkodissa vuosina 1987-1990. Oulun Yliopisto, Kajaanin täydennyskoulutusyksikkö: julkaisematon.

Henkel, Kristina (2009): En jämställd förskola. Teori och praktik. Skärholmen: Jämställt.se

Huuska, Maarit & Karvinen Marita (2012): Persoona on aina enemmän kuin sukupuoli. Teoksessa: Ylitapio-Mäntylä, Outi (toim.): Villit ja kiltit. Tasa-arvoista kasvatusta tytöille ja pojille. Jyväskylä: PS-kustannus. Sivut 31–53.

Huuska, Maarit (2011): Sukupuolen monimuotoisuuden ammatillinen kohtaaminen. Teoksessa: Tuovinen et al. (toim.): Saanko olla totta? Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus. Helsinki: Gaudeamus. Sivut 222-259.

Isosomppi, Leena (2010): Opettajat ja kouluyhteisöt tasa-arvo-osaajina. Teoksessa Suortamo, Markku, Tainio Liisa, Ikävalko Elina, Palmu Tarja & Tani Sirpa (toim.): Sukupuoli ja tasa-arvo koulussa. Jyväskylä: Ps- kustannus. Sivut 159-171.

Julkunen, Raija (2010): Sukupuolen järjestykset ja tasa-arvon paradoksit. Tampere: Vastapaino.

Lappalainen, Sirpa (2006): Kansallisuus, etnisyys ja sukupuoli lasten välisissä suhteissa ja esiopetuksen käytännöissä. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Mappes, Johanna & Hurme, Mikko: Ihmisen sukupuoli on tulkinnanvarainen asia. 29.3.2013 Vieraskynä -kirjoitus Helsingin Sanomissa. Linkki juttuun tässä.

Oulasmaa, Minna & Riihonen Riikka (2013): Ammattikasvattajan kielletyt tunteet. Väestöliitto.

Svaleryd, Kajsa (2003): Genuspedagogik – en tanke och handlingsbok för arbete med barn och unga. Tukholma: Liber.

Transtukipisteen kotisivu

Wahlström, Kajsa (2003): Flickor, pojkar och pedagoger. Jämställdhetspedagogik i praktiken. Tukholma: Sveriges Utbildningsradio.

Venhola, Mika (2001): Intersukupuolisuutta käsittelevä julkaisu (pdf).

Älä oleta (2013). Normikriittinen käsikirja yhdenvertaisuudesta syrjinnän vastustamisesta ja vapaudesta olla oma itsensä.

Share