Kirjallisuus

Alasuutari, Maarit (2010): Suunniteltu lapsuus. Keskustelut lapsen varhaiskasvatuksesta päivähoidossa. Tampere: Vastapaino.

Bellinger, David & Gleason, Jean Berko (1982): Sex differences in parental directives to young children. Sex roles 8:11. Sivut 1123–1139.

Cacciatore, Raisa; Riihonen, Riikka & Tuukkanen, Karoliina (2013): Ammattilainen lasten tunteiden tulkkina. Teoksessa: Oulasmaa, Minna & Riihonen Riikka (toim.): Ammattikasvattajan kielletyt tunteet. Väestöliitto. Sivut 21–39.

Davies, Bronwyn (1989): Frogs and snails and feminist tales. Preschool children and gender. Sydney: Allen & Unwin.

DeWitt, Amy; Cready, Cynthia & Seward, Rudy Ray (2013): Parental role portrayals in twentieth century children’s picture books. More egalitarian or ongoing stereotyping? Sex Roles 69:1–2, Sivut 89–106.

Eckert, Penelope & Mcconnell-Ginet, Sally (2003): Language and Gender. Cambridge: Cambridge University Press.

Eidevald, Christian (2009): ”Det finns inga tjejbästammare. Att förstå kön som ett som position i förskolans vardagsrutiner. School of Education and Communication. Jönköping University. Linkki julkaisuun verkossa.

Eidevald, Christian (2011): ”Anna bråkar!” Att göra jämställdhet i förskolan. Tukholma: Liber.

Engelberg, Mila (2010) Kielten sukupuolet. Teoksessa Juvonen et al. (toim.) Käsikirja sukupuoleen. Tampere: Vastapaino. Sivut 167¬–169.

Engelberg, Mila (2011): Hän – kuinka sukupuolineutraali? Naistutkimus 3/2011. Sivut 21–32.

Fine, Cordelia (2010): Delusions of gender. The real science behind sex differences. Englanti: Icon Books.

Goldman, Carrie (2012): Bullied. What every parent, teacher and kid needs to know about ending the cycle of fear. Harper One.

Guiora Alexander Z, Beit-Hallahmi Benjamin, Fried Risto & Yoder Cecilia (1982): Language environment and gender identity attainment. Language Learning, 32:2. Sivut 289–304.

Götz, Maya (2008): Girls and boys and television. A few reminders for more gender sensitivity in children’s TV. Germany: Internationales Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen / International Central Institute for Youth and Educational Television (IZI).

Heikkilä-Halttunen, Päivi (2013): Lasten kuvakirjojen pitkä tie tasa-arvoisiin esitystapoihin. Teoksessa Rastas, Anna (toim.) Kaikille lapsille. Lastenkirjallisuus liikkuvassa, monikulttuurisessa maailmassa. Helsinki: SKS.

Henkel, Kristina (2006): En jämställd förskola. Teori och praktik. Skärholmen: Jämställt.se

Kalliala, Marjatta (2008): Kato mua! Kohtaako aikuinen lapsen päiväkodissa? Helsinki: Gaudeamus.

Kuosmanen, Paula & Jämsä, Juha, (toim.) (2007): Suomalaiset sateenkaariperheet sosiaali- ja terveyspalveluissa ja kouluissa. Helsinki: Työministeriö.

McCabe, Janice et al. (2011): Gender in twentieth-century children’s books: Patterns of disparity in titles and central characters. Gender & Society 25:2. Sivut 197 – 226.

Miettinen, Sari (2009): Poikatyttö Masa sukupuolijärjestyksen määrittäjänä ja purkajana. Sukupuolen (queerit) strategiat Tuija Lehtisen Mirkka-sarjassa. Pro gradu-tutkielma, kotimainen kirjallisuus. Taiteiden tutkimuksen laitos. Turun yliopisto.

Mikkola, Petteri & Nivalainen, Kirsi (2009): Lapselle hyvä päivä tänään. Näkökulmia 2010-luvun varhaiskasvatukseen. Vantaa: Pedatieto.

Munter, Hilkka (2001): Pienten lasten vertaissuhteet ja ystävyys. Teoksessa: Helenius et al.(toim.): Pienet päivähoidossa. Alle kolmivuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen perusteita. Helsinki: WSOY. Sivut 93–115.

Oulasmaa, Minna & Riihonen, Riikka (toim.) (2013): Ammattikasvattajien kielletyt tunteet. Väestöliitto.

Palmu, Tarja (1992): Nimetön Hiiri ja Simo Siili. Aapisten sukupuoli-ideologia. Teoksessa Näre, Sari & Lähteenmaa, Jaana (toim.) Letit liehumaan: tyttökulttuuri murroksessa. Helsinki: SKS.

Paoletti, Jo (1997): The gendering of infants’ and toddlers’ clothing in America. Teoksessa: Martinez, K. & Ames, K. L, toim: The material culture of gender. The gender of material culture. Hanover, NH & Lontoo: University Press of New England. Sivut 27–35.

Patterson, Meagan & Bigler Rebecca (2006): Preschool children’s attention to environmental messages about groups: Social categorization and the origins of intergroup bias. Child Development 77:4. Sivut 847–860. Linkki julkaisuun verkossa.

Pesonen, Jaana (2013): Xing, Sikuriina sekä Tatu ja Patu. Monimuotoinen monikulttuurisuus 2000-luvun lastenkirjoissa. Teoksessa Rastas, Anna (toim) Kaikille lapsille. Lastenkirjallisuus liikkuvassa, monikulttuurisessa maailmassa. Helsinki: SKS.

Rastas, Anna (2013): Johdanto. Kirjoja kaikille lapsille! Teoksessa Rastas, Anna (toim.) Kaikille lapsille. Lastenkirjallisuus liikkuvassa, monikulttuurisessa maailmassa. Helsinki: SKS.

Rubin, Jeffrey Z, Provenzano Frank J & Luria Zella (1974): The eye of the beholder: parents views on sex of newborns. Amer. J. Orthopsychiat 44 (4). Sivut 512–519.

Rudd, David (2010): The development of children’s literature. Teoksessa: Rudd, David, (toim.): The Routledge companion to children’s literature. London & New York: Routledge.

Sateenkaariperheet ry:n kotisivu.

Sundell, Sara (2012): Ett jämställt dagis. Projektrapport. Folkhälsans rapporter 1/2012. Linkki julkaisuun verkossa.

Sunderland, Jane (2011): Language, Gender and Children’s Fiction. London & New York: Continuum.

Suomen perustuslaki (1999). Linkki lakiin verkossa.

Tainio, Liisa & Teräs, Tiina (2010): Sukupuolijäsennys peruskoulun oppikirjoissa. Opetushallitus. Linkki julkaisuun verkossa.

Tainio, Liisa (2009): Puhuttelu luokkahuoneessa. Tytöt ja pojat huomion kohteena. Teoksessa: Ojala et al, (toim.): Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa. Tampere: Vastapaino. Sivut 157¬–186.

Teräs, Tiina (2010): Tasa-arvoinen varhaiskasvatus? Tapaustutkimus sukupuolesta ja tasa-arvosta päiväkodin arjessa. Pro gradu-tutkielma, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Helsingin yliopisto. Linkki julkaisuun verkossa.

Thorne, Barrie (1993): Gender play. Girls and boys in school. Buckingham: Open University Press.

Tolonen, Kaisa (2001): Lapsen varhaisen kielenkehityksen tukeminen. Teoksessa: Helenius et al. (toim.) Pienet päivähoidossa. Alle kolmivuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen perusteita. WSOY: Helsinki. Sivut 163-178.

Valtioneuvoston periaatepäätös varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista (2002). Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja. Linkki julkaisuun verkossa.

Vuori, Jaana & Nätkin, Ritva, (toim.) (2004): Perhetyön tieto. Tampere: Vastapaino.

Vuori, Jaana (2001): Äidit, isät ja ammattilaiset. Tampere: Tampereen yliopisto.

Vuorisalo, Mari (2013): Lasten kentät ja pääomat. Osallistuminen ja eriarvoisuuksien rakentuminen päiväkodissa. Jyväskylä: Jyväskylän Yliopisto.

Vänskä, Annamari (2012): Muodikas lapsuus. Lapset mainoskuvissa. Helsinki: Gaudeamus.

Värtö, Petteri (2000): ”Mies vastaa tekosistaan… siinä missä nainenkin”. Maskuliinisuuksien rakentaminen päiväkodissa. Kuopio: Kuopion yliopiston julkaisuja.

YK:n Lapsen oikeuksien sopimus (1991). Linkki sopimukseen verkossa.

Ylitapio-Mäntylä, Outi (2009): Lastentarhanopettajien jaettuja muisteluja sukupuolesta ja vallasta arjen käytännöissä. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

Zosuls, Kristina M, Ruble Diane N, Tamis-LeMonda, Catherine, Shrout, Patrick, Bornstein, Marc, & Greulich, Faith (2009): The acquisition of gender labels in infancy: Implications for sex-typed play. Developmental Psychology, 45:3. Sivut 688–701.

Share