Ketä puhuttelemme?

”Pojat, voisitteko olla vähän hiljempaa siellä, että pystymme täällä rauhassa lukemaan kirjaa!”

”Tulkaas tytöt tänne, että päästään aloittamaan ruokailu.”

Pohdittavaksi:

  • Mitkä asiat vaikuttavat siihen, että kasvattaja ryhmittelee lapset sukupuolen mukaan?
  • Mitä vaihtoehtoisia tapoja kasvattajalla on lähestyä lapsia kuin sukupuoleen perustuva luokitus?
  • Millaisissa tilanteissa tulet itse tyypillisesti käyttäneeksi sukupuoleen perustuvaa luokittelua? Millä tavoin olet korvannut sen käyttöä?

Miten toimia:

  • Mieti, onko sukupuoleen perustuva luokittelu oikeudenmukaisin tapa lähestyä lapsia. Pohtikaa yhdessä vaihtoehtoisia tapoja, joilla kutsua lapsia ryhmässä. Sopikaa lasten nimeämiseen yhteiset pelisäännöt.
  • Tyttöjen ja poikien kutsuminen yhtenäisinä sukupuolitettuina ryhminä muodostaa helposti itsestään selvän tavan luokitella lapsia tietyn ominaisuuden mukaan. Lapsilla ja aikuisilla on monia ominaisuuksia. Jos puhuttelussa korostetaan aina sukupuolta, joka on kuitenkin vain yksi ominaisuus muiden joukossa, se antaa lapselle vääristyneen kuvan siitä, missä kaikissa asioissa sukupuolella on merkitystä. Pohdi, mitä asioita haluat juuri puhutellun henkilön kohdalla korostaa.
  • Osalle lapsista voi olla erityisen vaikeaa olla tilanteissa, joissa heitä puhutellaan aina jonkin oletetun sukupuolen edustajina. Tällaisia lapsia ovat esimerkiksi muunsukupuoliset lapset. Heidän kokemuksensa omasta sukupuolestaan eivät välttämättä vastaa omaa kehollista sukupuolta tai sitä sukupuolta, jota aikuiset heiltä sosiaalisesti odottavat. Mikäli käytät sukupuolta lasten nimeämisessä tai luokitteluperusteena, miten voisit varmistaa, että kaikilla ryhmän lapsilla on turvallinen olo ja että he tulevat tunnistetuiksi omina itsenään sukupuolen kokemuksesta riippumatta? Sukupuolen perusteella puhuttelu voi tuntua kummalliselta tai rajoittavalta kenestä tahansa. Käy läpi lapsen oikeutta itsemäärittelyyn ja -määrittelemättömyyteen Mupi ja sen kaverit -leikin avulla. Tästä löydät: Kuvia Mupi ja sen kaverit -leikkiin.  Lue myös: Viisivuotiaan kokemuksia materiaalista.
  • Pohtikaa työyhteisössä, missä tilanteissa tulette kielellisesti vahvistaneeksi tai purkaneeksi epätasa-arvoisia rakenteita. Millaisia sukupuolittuneita ammattinimikkeitä käytätte? Voisitteko luoda uusia tapoja sanoa sama asia (esim. palomies -> palokuntalainen)? Miten maskuliinisuus ja feminiinisyys näkyvät sanonnoissa ja käsitteissä (esim. jokamiehenoikeus, ”auta miestä mäessä”)? Mitä adjektiiveja käytätte, kun kehutte eri sukupuolta olevia lapsia?

Lue lisää aiheesta >>>>>

Share